Szakmai alapkőletétel I.

A Debreceni Javítóintézet, a kedvezményezettje a – TIOP-3.4.3-11/1-2012-0001 „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című kiemelt projektnek.

Projektgazdaként a pályázatban kötelezettséget vállaltunk a szakmai tartalomfejlesztés keretében a hazai javítóintézetekkel való együttműködésre. Az együttműködési megállapodásban az aláírók a standardizálás – mentorálás feladategységben való tevékeny közreműködést jelölték meg.

Jelenleg a megkötött együttműködési megállapodás, részletes szakmai tartalmi kiegészítésének, előkészítésén dolgozunk, mely tartalmazza az egyéb külső szakértők és konzultációs partnerek projekten belüli szerepvállalását.

A fenti anyag elkészítésekor szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint alapítóval, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint fenntartóval, folytatott egyeztetés, és  előkészítő tevékenység, mely során jóváhagyásukkal, ünnepélyes keretek között aláírási ceremóniával válna indíthatóvá a projekten belüli szakmai tevékenység.

Szakmai alapkőletétel II

2014. március 19.-én műhelymunkával egybekötött konferenciát tartottunk az Aszódi Javítóintézetben. Célja a standardizálás-mentorálás folyamatának pályázati követelményének ismertetése. Kidolgozásra került a feladatok beazonosítása, végrehajtásának metodikája. Ez alapján megtörtént a komplett tevékenységrendszer felállítása valamint a két tevékenység egymásra épülésének, kapcsolódási pontjainak meghatározása. 
A meghívottak a javítóintézetek szakmai munkakörökben foglalkoztatott kollégáiból, tudományos munkatársakból, a fenntartó és a szakminisztérium delegáltjaiból tevődött össze.
A szakmai megvalósítás tartalmi elemeinek, ismertetését követően a műszaki tervek alapján bemutatásra került a leendő intézmény. Fontos eleme a projektnek a fizikai tér tagolása, funkcióbeli azonosítása, melynek figyelembevételével lehet a működési mechanizmust, és az arra épülő szakmai tevékenységet tervezni. 
Műhelymunka keretében, csoportbontásos technikával feldolgozásra kerültek a standardok, melyek a szakmai alapját fogják jelenteni a projektnek. A standardok mentén kidolgozásra kerültek a megvalósítandó feladatok logikai egységei, melyek mentén javasolt a lebonyolítás megszervezése. Kibontásra került a standardizálás-mentorálás feladategysége melyet a konzultációs csoportok analitikus módszerrel elemeztek, majd ismertették javaslataikat a megvalósításra vonatkozóan.
Az elemző fázist követően, konferencia keretében a projektelemek szintetizálása következett, melynek az egységes protokollok kialakítása, és a leendő munkamódszerek azonos módon való alkalmazása került meghatározásra.

 

Megvalósítandó szakmai feladatok, mentorálas – standardizálás feladategysége.

 

Standardizálás munkamenete.

 1. A javítóintézetek együttműködése
 2. Javítóintézeti szakmai anyagok, szakirodalmak bibliográfiája
 3. A javítóintézeti neveltek családi reintegrációja
 4. A kriminalizálódás megelőzésére szolgáló javaslatok és feltételek javítóintézetben
 5. A javítóintézeti szakemberek kiválasztására vonatkozó módszertani ajánlás
 6. A javítóintézeti munkatársakat felkészítő képzés
 7. Jó szakmai gyakorlatok bemutatása
 8. A szakmai program végrehajtásához szükséges dokumentumrendszer
 9. A javítóintézeti szakmai tevékenység standardjai

Szabályzatok

 1. Szakértői és Mentálhigiénés csoport Szakmai Programja
 2. Munkafoglalkoztatás Szabályzata és a Szakoktatás Szakmai Programja
 3. Az Iskola Szakmai Programja
  1. Iskolai magatartási szabályok
 4. Házirend
 5. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata
 6. Fegyelmi eljárás szabályai
 7. Jutalmazás szabályzata
 8. Pedagógiai célzatú figyelmeztetések alkalmazásának Szabályai
 9. Tehetséggondozási Program
 10. Egészségügyi Szabályzat
 11. Letétkezelési Szabályzat
 12. Letétiruházat-kezelési Szabályzat
 13. Zsebpénzkezelési Szabályzat
 14. Rendészeti Szabályzat
 15. Az elektronikus megfigyelő rendszer használatának szabályai
  1. Be-és kilépők csomagjainak ellenőrzési szabályai
  2. Őrzésbiztonsági csoportok kialakításának szabályai
  3. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai
  4. Katasztrófavédelmi Terv
  5. Intézetbe történő be- és kiléptetés szabályai
  6. Biztonsági elkülönítés szabályai
 16. Képzési, továbbképzési szabályzat
 17. Szakmai Program Nagykanizsa

E-mail:  nkji@nkji.hu

Levélcím: EMMI Nagykanizsai Javítóintézet

Kemping út 6. 8800 Nagykanizsa

Telefon: (93) 688-110

Fax: (93) 688-145